المسیره از انهدام یک دستگاه خودرو نظامی مزدوران سعودی در مأب خبر داد