میادین فوتبال در ایران و عراق، صحنه انعکاس عاشورای حسینی