صادرات طلا آغاز شده است / امتیاز بانک مرکزی در عرضه طلا