«اضطراب» و«عزت نفس پایین» عمده‌ آسیب‌های روانی دانش‌آموزان