تمام طرح های مصوب سفر رهبر معظم انقلاب در قصرشیرین اجرایی شده است