پایان بی نتیجه نشست سوریه در لوزان؛ سر خط روزنامه های اتریش/ 25 مهر