وضع حمل‌ونقل شمال کشور بسیار بد است/به وزیر راه و شهرسازی تذکر می‌دهیم