رتبه علمی ایران، یازدهم منطقه و در کنار "کنیا"/ یک "گناه کبیره" دور از چشم مجلس