واکنش آمریکا و سازمان ملل به اشغال مقرهای دولت در طرابلس