ریاضت های اقتصادی شدیدتر اسپانیا برای سال آینده؛ سرخط روزنامه های اسپانیا / 25مهر