اتمام طرح پژوهشی معرفی جامع پتانسیل‌های کاربردی گیاهان دارویی استان