قراردادهای خودروسازی خارجی باید همراه با انتقال دانش فنی باشد