فعالیت برندهای خارجی پوشاک منوط به تولید در داخل شد