90 درصد تسهیلات در صندوق ذخیره فرهنگیان تنها به 30 نفر ارائه می شد