وزارت آموزش و پرورش باید به فرهنگیان اجازه ادامه تحصیل دهد