مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در حال اتمام است/ دولت لایحه دهد