روند اجرای برجام هنوز "کند" است / گشایش ارتباطات بانکی‌ "سرعت قابل قبولی" ‌ندارد