نعمت زاده: دستورالعمل جدید معامله دلاری تحول رو به جلوست