برگزاری مسابقه طراحی پرچم برای کشوری در فضا، از سوی سازمان ملل!