ایلام، یک سال پس از سیل / سیل آبان94، هشداری به مدیریت شهری و طرح تفصیلی