سباستین کو: امیدوارم 2017 شروع عصر جدید دوومیدانی باشد