سردبیر هفته‌نامه صدا: ضمن عذرخواهی، فعلاً انتشار را متوقف می‌کنیم