ثبات نرخ ارزهای بانکی به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی