اردوگاه در کاله صحنه درگیری پلیس ضد شورش با آوارگان شد