ابراز انزجار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از کشتار غیرنظامیان در صنعا