5 تن مواد مخدر کشف شده در هرات به آتش کشیده شد + تصاویر