تأکید شرکت کنندگان در نشست «لوزان» بر لزوم حفظ تمامیت ارضی سوریه