استاندارد ؛ اعتمادساز و رمز جهانی شدن اقتصاد مقاومتی