مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی/ گندم نیز امکان عرضه در بورس کالا را دارد