انفجار انتحاری در مرکز بغداد که یک هیئت عزاداری را هدف گرفته بود