پپاسخ جنتی به شایعه رفتنش از وزارت ارشاد / «چند روز صبر کنید»