نماینده بروجرد در مجلس: ادامه تحصیل حق فرهنگیان است