انتصاب «ثامر السبهان» به عنوان وزیر مشاور سعودی در امور خلیج‌فارس