تقویت بازار سرمایه با ورود تعاونی ها به بورس/لزوم استفاده از سرمایه های خرد مردم