ترامپ: اگر رئیس جمهور شوم روابط نزدیکی با هند خواهم داشت