کنترل مخالفان سوری بر "پایگاه معنوی" داعش در سوریه