آخرین وضعیت جبهه پرالتهاب حلب؛ ناکامی تکفیری‌ها از «بترالکافرین» تا «فتح حلب»