دولت کابل پس از 2 هفته درگیری هیچ کمکی به شهروندان قندوز نکرده است