در خواست اتاق بازرگانی برای شفافیت و گردش عادلانه اطلاعات اقتصادی