بانک مرکزی مجوز مجمع بانک تجارت را داد: بار۳.۶ هزارمیلیاردی و زیان 66 تومانی