هشدار یک نماینده از ظهور مشکلات اجتماعی در استان آذربایجان شرقی