بیانیه اتاق ایران در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی