جلوی درخواست های سیاسی باید از آموزش و پرورش خوزستان گرفته شود