ترامپ: اگر انتخاب شوم روابط نزدیکی با هند خواهم داشت