90 درصد تسهیلات بانک سرمایه به 30 نفر پرداخت شده است