توسعه مسیر خط شمال تا کشورهای تولیدکننده نفت توجیه اقتصادی دارد