فراخوان پژوهشگاه تربیت‌بدنی برای مشارکت در اجرای یک طرح پژوهشی