زرآبادی: با تخلفات شهرداری و حقوق‌های نجومی برخورد دوگانه صورت نگیرد