بانک مرکزی برای مجامع بانکها شرط گذاشت/شروط ۷گانه برای بانک تجارت