توصیه کریمی قدوسی به روحانی: دیگر کاندیدا نشوید، از شما به خیر و از ما به سلامت